Schulaufgabenplaner

DatumR5R6R7ABR7CR8ABR8CR9ACR9BCR10ABR10CQ12
11.09
frei
frei
frei
frei
11.09
frei
frei
frei
frei
11.09
frei
frei
frei
12.09
12.09
12.09
Prag
13.09
13.09
13.09
Prag
14.09
14.09
14.09
Prag
15.09
15.09
15.09
Prag
DatumR5R6R7ABR7CR8ABR8CR9ACR9BCR10ABR10CQ12
16.09
16.09
16.09
17.09
17.09
17.09
18.09
18.09
18.09
19.09
19.09
19.09
20.09
20.09
20.09
21.09
21.09
21.09
22.09
22.09
22.09
DatumR5R6R7ABR7CR8ABR8CR9ACR9BCR10ABR10CQ12
23.09
23.09
23.09
24.09
24.09
24.09
25.09
GWT Mathe
GWT Mathe
25.09
25.09
26.09
Jgst. D
26.09
Jgst. M
Jgst. M
GWT Mathe
GWT Mathe
26.09
27.09
Jgst. E
Jgst. E
27.09
27.09
28.09
Jgst. M
28.09
Jgst. D
Jgst. D
28.09
29.09
29.09
29.09
DatumR5R6R7ABR7CR8ABR8CR9ACR9BCR10ABR10CQ12
30.09
30.09
30.09
01.10
01.10
01.10
02.10
02.10
02.10
03.10
frei
frei
frei
frei
03.10
frei
frei
frei
frei
03.10
frei
frei
frei
04.10
KA G
04.10
04.10
1.KA Mathe
05.10
05.10
KA Frz
KA Frz
05.10
06.10
06.10
06.10
DatumR5R6R7ABR7CR8ABR8CR9ACR9BCR10ABR10CQ12
07.10
07.10
07.10
08.10
08.10
08.10
09.10
09.10
09.10
10.10
10.10
10.10
kl. LN Frz
11.10
11.10
IT Ex 10MA
11.10
12.10
12.10
IT Ex 10MA
12.10
13.10
13.10
13.10
KA M
DatumR5R6R7ABR7CR8ABR8CR9ACR9BCR10ABR10CQ12
14.10
14.10
14.10
15.10
15.10
15.10
16.10
16.10
Bio Ka1
Ph Ex1
D1
16.10
17.10
17.10
IT Ex 10MA
17.10
1. SA Frz
18.10
Rothenfels
18.10
1KA BwR
Ph Ex ABC
Ph EX 9ABC
18.10
19.10
Rothenfels
1. KA Frz.
19.10
EX Wdh
Phy Ex
19.10
Bio m KA
Bio m KA
20.10
Rothenfels
20.10
WR KA
IT9c 10MA
20.10
DatumR5R6R7ABR7CR8ABR8CR9ACR9BCR10ABR10CQ12
21.10
21.10
21.10
22.10
22.10
22.10
23.10
23.10
Bio Ka1
Praktikum
Praktikum
23.10
24.10
1.SA D
24.10
1. SA Deu
Praktikum
Praktikum
24.10
Bio w Ka
Bio w Ka
25.10
D1
25.10
Excel Wdh
Praktikum
Praktikum
25.10
26.10
1.SA Mathe
26.10
1.KA Mathe
M KA
Praktikum
Praktikum
26.10
Ph 1 Ex
27.10
1.SA Mathe
27.10
10 Min-A
Praktikum
Praktikum
27.10
1.KA KR10 Min-A
Ph Ex 1
DatumR5R6R7ABR7CR8ABR8CR9ACR9BCR10ABR10CQ12
28.10
28.10
28.10
29.10
29.10
29.10
30.10
Herbstferien
Herbstferien
Herbstferien
Herbstferien
30.10
Herbstferien
Herbstferien
Herbstferien
Herbstferien
30.10
Herbstferien
Herbstferien
Herbstferien
31.10
Herbstferien
Herbstferien
Herbstferien
Herbstferien
31.10
Herbstferien
Herbstferien
Herbstferien
Herbstferien
31.10
Herbstferien
Herbstferien
Herbstferien
01.11
Herbstferien
Herbstferien
Herbstferien
Herbstferien
01.11
Herbstferien
Herbstferien
Herbstferien
Herbstferien
01.11
Herbstferien
Herbstferien
Herbstferien
02.11
Herbstferien
Herbstferien
Herbstferien
Herbstferien
02.11
Herbstferien
Herbstferien
Herbstferien
Herbstferien
02.11
Herbstferien
Herbstferien
Herbstferien
03.11
Herbstferien
Herbstferien
Herbstferien
Herbstferien
03.11
Herbstferien
Herbstferien
Herbstferien
Herbstferien
03.11
Herbstferien
Herbstferien
Herbstferien
DatumR5R6R7ABR7CR8ABR8CR9ACR9BCR10ABR10CQ12
04.11
04.11
04.11
05.11
05.11
05.11
06.11
06.11
06.11
07.11
07.11
07.11
SA BWR1
08.11
08.11
08.11
09.11
09.11
09.11
10.11
KA BwR
10.11
Phy Ex1
IT9c 10MA
10.11
Excel Wdh
DatumR5R6R7ABR7CR8ABR8CR9ACR9BCR10ABR10CQ12
11.11
11.11
11.11
12.11
12.11
12.11
13.11
13.11
13.11
1.SA D
14.11
14.11
14.11
D1
15.11
15.11
Ph Ex1
15.11
16.11
Spessartmu
D1
16.11
KA WR 9B
16.11
17.11
17.11
1.SA Deu
17.11
DatumR5R6R7ABR7CR8ABR8CR9ACR9BCR10ABR10CQ12
18.11
18.11
18.11
19.11
19.11
19.11
20.11
M1
10 Min-A
20.11
20.11
Ch Ex1
21.11
Spessartmu
21.11
D1
21.11
22.11
frei
frei
frei
frei
22.11
frei
frei
frei
frei
22.11
frei
frei
frei
23.11
E1
M1
10-MinA
23.11
1. SA Frz.
E1
1. SA Frz.
23.11
24.11
E1
E1
24.11
E1
24.11
ENG 1
DatumR5R6R7ABR7CR8ABR8CR9ACR9BCR10ABR10CQ12
25.11
25.11
25.11
26.11
26.11
26.11
27.11
27.11
E1 Kopieren
27.11
28.11
28.11
M1
28.11
29.11
29.11
E1
29.11
M1
M1
30.11
30.11
Mathe SA1
30.11
01.12
01.12
01.12
DatumR5R6R7ABR7CR8ABR8CR9ACR9BCR10ABR10CQ12
02.12
02.12
02.12
03.12
03.12
03.12
04.12
04.12
04.12
05.12
Mfm
1.KA Mathe
1.KA Mathe
05.12
05.12
06.12
D 1
06.12
BwR A-Teil1 SA BwR
10-Min-A
IT 10MA
10-Min-Abschrift
06.12
E1
07.12
07.12
10-Min-A
M1
07.12
08.12
08.12
08.12
DatumR5R6R7ABR7CR8ABR8CR9ACR9BCR10ABR10CQ12
09.12
09.12
09.12
10.12
10.12
10.12
11.12
11.12
Ph SA1
11.12
1. EG Sa – Ersatztermin für Fr. 8.12.23
12.12
EG SA 1
12.12
IT 10 MA a
12.12
13.12
1 Ka Bio
13.12
EG SA 1
Ph SA1 ABC
Ph SA1 ABC
13.12
14.12
1SA BwR
14.12
1.SA Mathe
IT 10 MA
Ph SA1
14.12
15.12
15.12
1SA BwRIT 10MA c
15.12
DatumR5R6R7ABR7CR8ABR8CR9ACR9BCR10ABR10CQ12
16.12
16.12
16.12
17.12
17.12
17.12
18.12
keine SchA
keine SchA
keine SchA
keine SchAExcel EX – Adressierungsvarianten
18.12
18.12
1. SA Physik
1. SA Physik
19.12
keine SchA
keine SchA
keine SchAHelden WS
keine SchA
19.12
2. SA Deu
1. SA EG
1. SA EG
19.12
20.12
keine SchA
keine SchA
keine SchA
keine SchA
20.12
Helden WS
20.12
21.12
keine SchA
keine SchA
keine SchA
keine SchA
21.12
Helden WS
21.12
22.12
keine SchA
keine SchA
keine SchA
keine SchA
22.12
22.12
DatumR5R6R7ABR7CR8ABR8CR9ACR9BCR10ABR10CQ12
23.12
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
23.12
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
23.12
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
24.12
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
24.12
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
24.12
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
25.12
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
25.12
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
25.12
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
26.12
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
26.12
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
26.12
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
27.12
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
27.12
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
27.12
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
28.12
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
28.12
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
28.12
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
29.12
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
29.12
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
29.12
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
DatumR5R6R7ABR7CR8ABR8CR9ACR9BCR10ABR10CQ12
30.12
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
30.12
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
30.12
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
31.12
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
31.12
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
31.12
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
01.01
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
01.01
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
01.01
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
02.01
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
02.01
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
02.01
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
03.01
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
03.01
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
03.01
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
04.01
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
04.01
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
04.01
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
05.01
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
05.01
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
05.01
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
DatumR5R6R7ABR7CR8ABR8CR9ACR9BCR10ABR10CQ12
06.01
06.01
06.01
07.01
07.01
07.01
08.01
08.01
08.01
09.01
09.01
09.01
10.01
10.01
10.01
Angekündigter kleiner Leistungsnachweis Biologie Q12
11.01
11.01
11.01
12.01
Klaspesem
Klaspesem
Klaspesem
Klaspesem
12.01
Klaspesem
Klaspesem
Klaspesem
Klaspesem
12.01
Klaspesem
Klaspesem
Klaspesem
DatumR5R6R7ABR7CR8ABR8CR9ACR9BCR10ABR10CQ12
13.01
13.01
13.01
14.01
14.01
14.01
15.01
15.01
D2
15.01
16.01
3/4 Polize
16.01
3/4 Polize
1/2 Polize
16.01
SA BWR2
2.EG SaPraxis
17.01
17.01
17.01
18.01
18.01
18.01
19.01
19.01
19.01
2. SA Frz
DatumR5R6R7ABR7CR8ABR8CR9ACR9BCR10ABR10CQ12
20.01
20.01
20.01
21.01
21.01
21.01
22.01
22.01
22.01
1. SA Chemie
1. Chemie-Schulaufgabe
23.01
EG Ex
23.01
ModusEx Mathe
23.01
2.EG SaPraxis
KA M
24.01
M2
D 2
24.01
1. Chemie-Schulaufgabe
24.01
25.01
Excel EX
25.01
E2
E2
Bewerbungs
25.01
2. Kurzarbeit Mathematik
26.01
Excel Grundlagen
26.01
Excel Wdh
E2
26.01
DatumR5R6R7ABR7CR8ABR8CR9ACR9BCR10ABR10CQ12
27.01
27.01
27.01
28.01
28.01
28.01
29.01
29.01
KA WR 8B
1. Chemie-Schulaufgabe
1. Chemie-Schulaufgabe
29.01
30.01
30.01
D2D2
1. Chemie-Schulaufgabe
30.01
2.EG SaPraxis
31.01
2. Schulaufgabe Mathematik
2. Schulaufgabe Mathematik
31.01
1. SA Physik
Bewerbungs
31.01
ENG 2
01.02
E2
M2
01.02
1. SA Physik
01.02
02.02
02.02
Deutsch SA
02.02
DatumR5R6R7ABR7CR8ABR8CR9ACR9BCR10ABR10CQ12
03.02
03.02
03.02
04.02
04.02
04.02
05.02
E2
E2
05.02
Ka BwR A-Teil
05.02
2.SA D
06.02
06.02
06.02
2. Deutsch
2. EG SaPraxis
07.02
D 2
Eng 2
07.02
EG Ex
07.02
08.02
D2
08.02
KA WR 9B
08.02
09.02
09.02
09.02
DatumR5R6R7ABR7CR8ABR8CR9ACR9BCR10ABR10CQ12
10.02
Winterferien
Winterferien
Winterferien
Winterferien
10.02
Winterferien
Winterferien
Winterferien
Winterferien
10.02
Winterferien
Winterferien
Winterferien
11.02
Winterferien
Winterferien
Winterferien
Winterferien
11.02
Winterferien
Winterferien
Winterferien
Winterferien
11.02
Winterferien
Winterferien
Winterferien
12.02
Winterferien
Winterferien
Winterferien
Winterferien
12.02
Winterferien
Winterferien
Winterferien
Winterferien
12.02
Winterferien
Winterferien
Winterferien
13.02
Winterferien
Winterferien
Winterferien
Winterferien
13.02
Winterferien
Winterferien
Winterferien
Winterferien
13.02
Winterferien
Winterferien
Winterferien
14.02
Winterferien
Winterferien
Winterferien
Winterferien
14.02
Winterferien
Winterferien
Winterferien
Winterferien
14.02
Winterferien
Winterferien
Winterferien
15.02
Winterferien
Winterferien
Winterferien
Winterferien
15.02
Winterferien
Winterferien
Winterferien
Winterferien
15.02
Winterferien
Winterferien
Winterferien
16.02
Winterferien
Winterferien
Winterferien
Winterferien
16.02
Winterferien
Winterferien
Winterferien
Winterferien
16.02
Winterferien
Winterferien
Winterferien
DatumR5R6R7ABR7CR8ABR8CR9ACR9BCR10ABR10CQ12
17.02
Winterferien
Winterferien
Winterferien
Winterferien
17.02
Winterferien
Winterferien
Winterferien
Winterferien
17.02
Winterferien
Winterferien
Winterferien
18.02
Winterferien
Winterferien
Winterferien
Winterferien
18.02
Winterferien
Winterferien
Winterferien
Winterferien
18.02
Winterferien
Winterferien
Winterferien
19.02
19.02
19.02
20.02
2.SA D
20.02
20.02
21.02
21.02
21.02
E2
22.02
22.02
22.02
23.02
23.02
M2 SchA
23.02
DatumR5R6R7ABR7CR8ABR8CR9ACR9BCR10ABR10CQ12
24.02
24.02
24.02
25.02
25.02
25.02
26.02
WiSpo
WiSpo
26.02
Alltagskom
Alltagskom
26.02
27.02
WiSpo
WiSpo
27.02
Alltagskom
Alltagskom
27.02
28.02
WiSpo
WiSpo
28.02
Alltagskom
WS L&SAlltagskom
28.02
2. Schulaufgabe Mathematik
M2
29.02
WiSpo
WiSpo
29.02
WS L&SAlltagskom
Alltagskom
2. SA Frz. 9AC
29.02
01.03
WiSpo
WiSpo
01.03
Alltagskom
Alltagskom
BwR 2SA 9B
01.03
DatumR5R6R7ABR7CR8ABR8CR9ACR9BCR10ABR10CQ12
02.03
02.03
02.03
03.03
03.03
03.03
04.03
04.03
04.03
05.03
05.03
KA EG 9C
05.03
Ex Sport VB
Ex Sport VB
06.03
KA EG 7B
06.03
06.03
07.03
07.03
07.03
08.03
08.03
Ex Phy
Ex Phy
08.03
3. SA Frz
DatumR5R6R7ABR7CR8ABR8CR9ACR9BCR10ABR10CQ12
09.03
09.03
09.03
10.03
10.03
10.03
11.03
11.03
11.03
Ex Chem
Phy Ex
12.03
12.03
12.03
13.03
13.03
2. SA Frz. 8AB
13.03
14.03
SA 7B BwR
14.03
14.03
15.03
15.03
Ka Bio II
15.03
DatumR5R6R7ABR7CR8ABR8CR9ACR9BCR10ABR10CQ12
16.03
16.03
16.03
17.03
17.03
17.03
18.03
IT Ex 10MA
18.03
KA Mathe
18.03
19.03
2. Kurzarbeit Mathematik
19.03
SA 8B BwR
19.03
20.03
2. Kurzarbeit Mathematik
20.03
20.03
21.03
21.03
2. Schulaufgabe Mathematik
2. SA Französisch
M2
21.03
2. Kurzarbeit Kath. Religionslehre
22.03
22.03
22.03
DatumR5R6R7ABR7CR8ABR8CR9ACR9BCR10ABR10CQ12
23.03
Osterferien
Osterferien
Osterferien
Osterferien
23.03
Osterferien
Osterferien
Osterferien
Osterferien
23.03
Osterferien
Osterferien
Osterferien
24.03
Osterferien
Osterferien
Osterferien
Osterferien
24.03
Osterferien
Osterferien
Osterferien
Osterferien
24.03
Osterferien
Osterferien
Osterferien
25.03
Osterferien
Osterferien
Osterferien
Osterferien
25.03
Osterferien
Osterferien
Osterferien
Osterferien
25.03
Osterferien
Osterferien
Osterferien
26.03
Osterferien
Osterferien
Osterferien
Osterferien
26.03
Osterferien
Osterferien
Osterferien
Osterferien
26.03
Osterferien
Osterferien
Osterferien
27.03
Osterferien
Osterferien
Osterferien
Osterferien
27.03
Osterferien
Osterferien
Osterferien
Osterferien
27.03
Osterferien
Osterferien
Osterferien
28.03
Osterferien
Osterferien
Osterferien
Osterferien
28.03
Osterferien
Osterferien
Osterferien
Osterferien
28.03
Osterferien
Osterferien
Osterferien
29.03
Osterferien
Osterferien
Osterferien
Osterferien
29.03
Osterferien
Osterferien
Osterferien
Osterferien
29.03
Osterferien
Osterferien
Osterferien
DatumR5R6R7ABR7CR8ABR8CR9ACR9BCR10ABR10CQ12
30.03
Osterferien
Osterferien
Osterferien
Osterferien
30.03
Osterferien
Osterferien
Osterferien
Osterferien
30.03
Osterferien
Osterferien
Osterferien
31.03
Osterferien
Osterferien
Osterferien
Osterferien
31.03
Osterferien
Osterferien
Osterferien
Osterferien
31.03
Osterferien
Osterferien
Osterferien
01.04
Osterferien
Osterferien
Osterferien
Osterferien
01.04
Osterferien
Osterferien
Osterferien
Osterferien
01.04
Osterferien
Osterferien
Osterferien
02.04
Osterferien
Osterferien
Osterferien
Osterferien
02.04
Osterferien
Osterferien
Osterferien
Osterferien
02.04
Osterferien
Osterferien
Osterferien
03.04
Osterferien
Osterferien
Osterferien
Osterferien
03.04
Osterferien
Osterferien
Osterferien
Osterferien
03.04
Osterferien
Osterferien
Osterferien
04.04
Osterferien
Osterferien
Osterferien
Osterferien
04.04
Osterferien
Osterferien
Osterferien
Osterferien
04.04
Osterferien
Osterferien
Osterferien
05.04
Osterferien
Osterferien
Osterferien
Osterferien
05.04
Osterferien
Osterferien
Osterferien
Osterferien
05.04
Osterferien
Osterferien
Osterferien
DatumR5R6R7ABR7CR8ABR8CR9ACR9BCR10ABR10CQ12
06.04
Osterferien
Osterferien
Osterferien
Osterferien
06.04
Osterferien
Osterferien
Osterferien
Osterferien
06.04
Osterferien
Osterferien
Osterferien
07.04
Osterferien
Osterferien
Osterferien
Osterferien
07.04
Osterferien
Osterferien
Osterferien
Osterferien
07.04
Osterferien
Osterferien
Osterferien
08.04
08.04
08.04
Phy Ex
KA D
09.04
09.04
KA EG 9C
09.04
10.04
10.04
10.04
11.04
11.04
M2
11.04
Chemie SA2
12.04
12.04
12.04
3. EG SA
DatumR5R6R7ABR7CR8ABR8CR9ACR9BCR10ABR10CQ12
13.04
13.04
13.04
14.04
14.04
14.04
15.04
IT Ex 10 MA
10-Min-Abschrift
15.04
Ex Phy (w)
D 3
15.04
16.04
10-Min-Abschrift
16.04
16.04
17.04
M3
D 3
17.04
10-Min-Abschrift
Ex Phy (m)
Ex Phy (m)
17.04
E3
ENG 3
18.04
18.04
10-Min-Abschrift
Ex Phy (w)
18.04
19.04
19.04
19.04
3. Kurzarbeit Mathematik
DatumR5R6R7ABR7CR8ABR8CR9ACR9BCR10ABR10CQ12
20.04
20.04
20.04
21.04
21.04
21.04
22.04
E – SA3
E – SA3
22.04
Kurzarbeit II Bio
22.04
23.04
23.04
3. Schulaufgabe Deutsch
23.04
3. Deutsch
3.SA D
24.04
D 3
24.04
E – SA3
2. SA prakt. EG (Gruppe Mi)
24.04
25.04
M3
25.04
25.04
26.04
Bio Kurzarbeit II
26.04
26.04
kl. Ln. Frz.3. SA BWR
DatumR5R6R7ABR7CR8ABR8CR9ACR9BCR10ABR10CQ12
27.04
27.04
27.04
28.04
28.04
28.04
29.04
3. Englisch
29.04
2. SA Englisch
29.04
Phy SA2
Phy SA2
30.04
30.04
D 3
30.04
01.05
frei
frei
frei
frei
01.05
frei
frei
frei
frei
01.05
frei
frei
frei
02.05
E – SA3
02.05
2. prakt. SA EG
02.05
3. Schulaufgabe Mathematik
3. Schulaufgabe Mathematik
03.05
03.05
E – SA3
3. Schulaufgabe Deutsch
03.05
DatumR5R6R7ABR7CR8ABR8CR9ACR9BCR10ABR10CQ12
04.05
04.05
04.05
05.05
05.05
05.05
06.05
06.05
06.05
2. Chemie-Schulaufgabe
07.05
3. SA D
07.05
07.05
AP EG Praxis 1
08.05
D 3
08.05
08.05
M3AP EG Praxis 2
09.05
frei
frei
frei
frei
09.05
frei
frei
frei
frei
09.05
frei
frei
frei
10.05
10.05
2. Kurzarbeit Mathematik
10.05
4. Kurzarbeit Mathematik
DatumR5R6R7ABR7CR8ABR8CR9ACR9BCR10ABR10CQ12
11.05
11.05
11.05
12.05
12.05
12.05
13.05
13.05
SchA M3
2 SA Phy (w)
13.05
14.05
3. Schulaufgabe Mathematik
3. Schulaufgabe Mathematik
14.05
14.05
AP EG Praxis 3
15.05
15.05
2 SA Phy (m)
2 SA Phy (m)
15.05
AP EG Praxis 4
16.05
16.05
2. prakt. SA EG (Gruppe Do)
2 SA Phy (w)
16.05
17.05
17.05
17.05
DatumR5R6R7ABR7CR8ABR8CR9ACR9BCR10ABR10CQ12
18.05
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
18.05
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
18.05
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
19.05
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
19.05
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
19.05
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
20.05
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
20.05
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
20.05
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
21.05
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
21.05
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
21.05
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
22.05
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
22.05
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
22.05
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
23.05
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
23.05
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
23.05
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
24.05
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
24.05
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
24.05
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
DatumR5R6R7ABR7CR8ABR8CR9ACR9BCR10ABR10CQ12
25.05
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
25.05
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
25.05
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
26.05
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
26.05
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
26.05
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
27.05
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
27.05
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
27.05
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
28.05
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
28.05
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
28.05
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
29.05
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
29.05
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
29.05
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
30.05
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
30.05
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
30.05
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
31.05
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
31.05
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
31.05
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
DatumR5R6R7ABR7CR8ABR8CR9ACR9BCR10ABR10CQ12
01.06
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
01.06
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
01.06
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
02.06
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
02.06
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
02.06
Pfingstferien
Pfingstferien
Pfingstferien
03.06
03.06
03.06
04.06
04.06
4. Schulaufgabe Deutsch
3. SA EG schriftlich
3. SA EG schriftlich
04.06
05.06
05.06
EG SA 2
05.06
06.06
06.06
06.06
07.06
07.06
3. Schulaufgabe Mathematik
07.06
DatumR5R6R7ABR7CR8ABR8CR9ACR9BCR10ABR10CQ12
08.06
08.06
08.06
09.06
09.06
09.06
10.06
10.06
10.06
11.06
4.SA D
11.06
Orientierung
Orientierung
11.06
12.06
D 4
12.06
Orientierung
Orientierung
12.06
13.06
13.06
M3
M3
13.06
14.06
EG SA2
14.06
14.06
DatumR5R6R7ABR7CR8ABR8CR9ACR9BCR10ABR10CQ12
15.06
15.06
15.06
16.06
16.06
16.06
17.06
EG Schulauf. 3 Praxis I
17.06
17.06
18.06
EG Schulauf. 3 Praxis II
18.06
18.06
19.06
M4
3. Kurzarbeit Mathematik
3. Kurzarbeit Mathematik
19.06
EG Praxis SA3
19.06
20.06
20.06
EG Praxis SA3
20.06
21.06
21.06
21.06
DatumR5R6R7ABR7CR8ABR8CR9ACR9BCR10ABR10CQ12
22.06
22.06
22.06
23.06
23.06
23.06
24.06
EG Schulauf. 3 Praxis I
24.06
24.06
Abschlussprüfung Mathematik
Abschlussprüfung Mathematik
25.06
EG Schulauf. 3 Praxis II
25.06
25.06
26.06
26.06
26.06
27.06
M4
27.06
27.06
Abschlussprüfung EG schriftl.
28.06
28.06
28.06
DatumR5R6R7ABR7CR8ABR8CR9ACR9BCR10ABR10CQ12
29.06
29.06
29.06
30.06
30.06
30.06
01.07
01.07
01.07
02.07
02.07
02.07
03.07
03.07
03.07
04.07
04.07
04.07
05.07
05.07
05.07
DatumR5R6R7ABR7CR8ABR8CR9ACR9BCR10ABR10CQ12
06.07
06.07
06.07
07.07
07.07
07.07
08.07
08.07
08.07
09.07
09.07
09.07
10.07
10.07
10.07
11.07
11.07
11.07
12.07
12.07
12.07
DatumR5R6R7ABR7CR8ABR8CR9ACR9BCR10ABR10CQ12
13.07
13.07
13.07
14.07
14.07
14.07
15.07
15.07
15.07
16.07
16.07
16.07
17.07
17.07
17.07
18.07
18.07
18.07
19.07
19.07
19.07
DatumR5R6R7ABR7CR8ABR8CR9ACR9BCR10ABR10CQ12
20.07
20.07
20.07
21.07
21.07
21.07
22.07
22.07
22.07
23.07
23.07
23.07
24.07
24.07
24.07
25.07
25.07
25.07
26.07
26.07
26.07
DatumR5R6R7ABR7CR8ABR8CR9ACR9BCR10ABR10CQ12
27.07
27.07
27.07